Sosiaalialan tutkinnot ja kompetenssit

Sosiaalialan koulutusohjelmista valmistuu Sosionomi (AMK) sekä Sosionomi (ylempi AMK) tutkintoja. Sosiaalialan koulutuksesta valmistuneiden osaamisen työelämävastaavuus on kuvattu kompetensseina.

 

Sosionomi (AMK) kompetenssit

Sosionomi (AMK) -tutkinnon kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen. Sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaavat kompetenssit ovat:

sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen,
tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.

Kompetenssit on hyväksytty sosiaalialan AMK-verkoston verkostokokouksessa Kuopiossa 29.4.2016.

Sosiaalialan eettinen osaaminen

 • osaa toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä
 • osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusti
 • osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle.

Asiakastyön osaaminen

 • osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida asiakkaan palvelutarpeita
 • osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä perheiden arkea ja perheenjäsenten keskinäisiä suhteita
 • osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin
 • tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia
 • osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä ja yhteisöjä
 • osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä
 • osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien asiakastyössä sekä edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua
 • osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita palveluiden käytössä
 • osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asiakaslähtöisesti.

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen

 • osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon
 • tuntee alan juridisen säädöspohjan ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä
 • hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja valvonnan
 • tuntee sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä hallitsee sosiaaliturvaohjauksen
 • osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja toimia muutoksen eteenpäin viejänä
 • osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.

Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen

 • kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon
 • osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä
 • kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimijoille tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista
 • tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen toimintaperiaatteiden mukaan
 • osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

 • kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan kehittämisessä
 • osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita
 • osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittämiseksi
 • osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi
 • osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

 • osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisöissä sekä kansainvälisissä ympäristöissä
 • osaa toimia työyhteisön lähijohtajana
 • tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää työturvallisuutta
 • osaa johtaa itseään sekä edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia
 • osaa arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia
 • tuntee talouden ja strategisen johtamisen merkityksen omassa työssään
 • tuntee sosiaalialan yrittäjätoiminnan perusedellytykset.

Linkit

Sosionomi (Ylempi AMK) kompetenssit, opiskelu, työtehtävät ja toimintaympäristöt

Sosionomi (Ylempi AMK) kompetenssit: Sosiaaliaalialan asiantuntijuusosaaminen, johtamisosaaminen ja tutkimuksellinen kehittämisosaaminen.

Sosiaalialan asiantuntijuusosaaminen

 • Sosionomi (ylempi AMK) osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia
 • Sosionomi (ylempi AMK) osaa suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vaikutuksista kokonaisarviointia
 • Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee sosiaalialan erityisosaamista vastaavia käsitteitä ja työorientaatioita
 • Sosionomi (ylempi AMK) kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä
 • Sosionomi (ylempi AMK) osaa toimia kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa

Johtamisosaaminen

 • Sosionomi (ylempi AMK) ymmärtää strategisen ajattelun ja laatujärjestelmien periaatteet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
 • Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä
 • Sosionomi (ylempi AMK) osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa sekä edistää työhyvinvointia yhteistyössä henkilöstön kanssa
 • Sosionomi (ylempi AMK) kykenee johtamaan osaamista, sosiaalialan työkäytäntöjen kehittämistä sekä palvelujen muotoilua monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

 • Sosionomi (ylempi AMK) osaa kriittisesti arvioida T&K-toiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen T&Ktoiminnassa
 • Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee T&K-toiminnan menetelmiä ja osaa kehittää sosiaalialan työtä käytäntötutkimuksen avulla
 • Sosionomi osaa kehittää toimintaansa ja sosiaalialan käytäntöjä kokemustietoa reflektoiden ja kansalaisia osallistaen
 • Sosionomi (ylempi AMK) osaa innovoida, valmistella ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden prosessia ja vaikuttavuutta 
Scroll to Top